Propisi i zakoni


Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Komunalno društvo Kostrena d.o.o. objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA K.D. KOSTRENA d.o.o.


TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. Zakon o trgovačkim društvima
2. Zakon o sudskom registru
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
4. Zakon o obveznim odnosima

RAČUNOVODSTVO

5. Zakon o računovodstvu
6. Međunarodni računovodstveni standardi
7. Opći porezni zakon
8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
9. Zakon o porezu na dobit
10. Pravilnik o porezu na dobit
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
13. Zakon o porezu na dohodak
14. Pravilnik o porezu na dohodak
15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
16. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

JAVNA NABAVA

17.  Zakon o javnoj nabavi
18. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
19. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
20. Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
21. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
22. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
23. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave
24. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

25. Zakon o radu
26. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
27. Zakon o zaštiti na radu
28. Zakon o zaštiti od požara
29. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
30. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada
31. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
32. Pravilnik o izradi procjene opasnosti
33. Zakon o zaštiti od požara
34.  Zakon o mirovinskom osiguranju
35. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

GROBLJE

36. Zakon o grobljima
37. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
38. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba
39. Pravilnik o grobljima

OTPAD

40. Zakon o gospodarenju otpadom
41. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
42. Pravilnik o gospodarenju otpadom
43. Zakon o komunalnom gospodarstvu
44. Zakon o održivom gospodarenju otpadom

OSTALI PROPISI

45. Zakon o zaštiti osobnih podataka
46. Zakon o pravu na pristup informacijama
47. Zakon o zaštiti potrošača
48. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
49. Zakon o obveznim odnosima
50. Ovršni zakon