Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 17.03.2021 23:59

Kostrena, 8. ožujka 2021.
Broj: 63-03/2021-LB

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. (potpuni tekst) od 26. listopada 2017. godine i odluke Uprave Društva br 23/2021, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I     N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Kućni majstor – 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno (godina dana) i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom te obavezan probni rad.

Uvjeti:
– SSS – elektrotehničke struke
– Radno iskustvo – 1 godina obavljanja istih ili sličnih poslova
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
– Poznavanje osnova rada na računalu

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
– Životopis
– Dokaz o državljanstvu i posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole s obje strane)
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
– Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe ukoliko se kandidat vodi kao nezaposlena osoba u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Opis radnog mjesta:
– Samostalno obavljanje zadataka prema uputama i nalozima nadređene osobe
– Redoviti obilazak objekata pod upravljanjem Društva, obavljanje popravaka, izmjena dijelova i dogradnji tehničkih uređaja i instalacija, obavljanje manjih radova i osiguravanje besprijekornog rada svih tehničkih uređaja
– U slučaju angažiranja vanjskih servisera i suradnika pruža podršku i nadzire njihov rad
– Vodi urednu dokumentaciju o svome radu i kontrolnim pregledima instalacija i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obaveza i zadataka
– Vodi brigu o zalihama i potrošnji materijala te o urednosti, opremljenosti, funkcionalnosti i čistoći objekata, uređaja i opreme kojima upravlja Društvo
– Odgovornost za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika
– Nadzorna i upravljačka odgovornost u svom djelokrugu poslovanja

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Društva i Općine Kostrena. U slučaju da objava nije na naznačenim mjestima objavljena istoga dana, uzima se dan posljednje objave kao početan za računanje roka za dostavu dokumentacije.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju biti će pozvani na provjeru osnovnog znanja rada na računalu (osnove korištenja MS Office paketa) vezano uz sadržaj poslova radnog mjesta. Provjeru sposobnosti vrši tročlano povjerenstvo sukladno odluci člana Uprave/ Direktorice Društva. Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na razgovor.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Kućni majstor“, te na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništaja natječaja u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

KD Kostrena d.o.o.