Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – Kontrolor parkirališta

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 03.06.2022 12:00

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 40/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I      N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta – 2 izvršitelja
Rok – od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom, nedjeljom i praznikom te obavezan probni rad.

Uvjeti:
– SSS
– Radno iskustvo – nije potrebno, prednost iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
– Poznavanje osnova rada na računalu
– Poznavanje stranog jezika
– Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– Prijavu na natječaj,
– Životopis,
– Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
– vrši nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i plana obilazaka,
– vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa,
– brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima,
– vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo,
– odgovoran je za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka,
– surađuje s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
– zadužuje i upravlja električnim romobilom, brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koji su mu povjereni, te o istome vodi evidenciju,
– daje prijedloge za nabavu potrebnog potrošnog materijala, brine o njihovim zalihama i potrošnji,
– obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih,
– rad s električnim romobilom.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 3. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor i provjeru sposobnosti rada na računalu i znanja stranog jezika.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Dostavom prijave na natječaj kandidat pristaje na mogućnost zaduživanja i upravljanja električnim romobilom radi bržeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih obaveza.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.