Natječaj za Člana Uprave (Direktora) KD KOSTRENA d.o.o.

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 22.01.2019 00:00
job interview

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA  d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE (DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.

Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema(sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)
 • najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • vozačka dozvola “B” kategorije

Uz prijavu, kandidat mora priložiti:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)
 • dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja ) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje  iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvim ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa)fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)
 • plan i program rada Društva
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od petnaest ( 15 ) dana od objave natječaja na WEB stranici KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Člana Uprave (Direktora)  imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.

Cjeloviti tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

 

U Kostreni, 07. siječnja 2019. godine