Komunalni radnik II – javni natječaj

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 06.03.2024 12:00

KLASA: 025-02/24-01/5
URBROJ: 2170-22-01-24-4
Kostrena, 26. veljače 2024.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 8/2024 od 30. siječnja 2024. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: KOMUNALNI RADNIK II – 1 izvršitelj/ica
Rok – zapošljavanje na neodređeno vrijeme
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

KD Kostrena d.o.o. svojim zaposlenicima osigurava stimulativna primanja, uskrsnicu, božićnicu, regres te godišnju nagradu za ostvarene radne rezultate. Raspored rada je unaprijed utvrđen, a prekovremeni rad izniman te se dozvoljava korištenje dijela godišnjeg odmora tijekom sezonskog (ljeto) perioda rada.

Uvjeti:
– NSS – završena osnovna škola,
– Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:
– Životopis,
– Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu,
– Preslika vozačke dozvole s obje strane,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
– prema potrebi zadužuje i vodi brigu o vozilu (registracija, čišćenje, servis, zamjena dijelova),
– obavlja ručno ili strojno pometanje cesta prema planu rada,
– redovno čisti i vrši kontrolu stanja šahti i rešetki na terenu za koji je zadužen, te najmanje dva puta godišnje sudjeluje u njihovom detaljnom čišćenju,
– čisti i vrši kontrolu stanja i sitnije popravke autobusnih stanica i spomenika, čisti plaže i staze, prilazne puteve i mrtvačnicu groblja Sv. Barbara i Sv. Lucija,
– obavještava nadređenoga ili komunalnog redara o uočenim većim onečišćenjima,
– po potrebi skuplja rasuti teret i krupni otpad, odvozi krupni otpad u reciklažno dvorište, a o istome dostavlja izvješće,
– brine o zalihama i potrošnji materijala i daje prijedloge za njegovu nabavku,
– u dane blagdana i praznika postavlja i skida stalke za polaganje vijenaca i zastave,
– ispunjava i jednom tjedno dostavlja putni radni list za vozilo, dostavlja izvješća o radu na dnevnoj bazi,
– odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
– odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
– obavlja i druge poslove po nalogu predradnika i nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor, a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidati dužni su prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila navesti kako se radi o prijavi i upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). KD Kostrena d.o.o. prihvatit će i prijave zaprimljene osobno ili putem pošte na adresu Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“.

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

KD Kostrena d.o.o.