Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Stručni suradnik

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 30.09.2021 12:00

Kostrena, 16. rujna 2021.

 

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 74/2021, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Stručni suradnik za javnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

 

Uvjeti:

 • VŠS – smjer agronomija/šumarstvo ili struka sličnih strukovnih kompetencija
 • Radno iskustvo – 3 godine na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje rada na računalu
 • Spremnost na stručna usavršavanja
 • Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještine rada s ljudima

 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
 • Presliku vozačke dozvole s obje strane
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

 

Opis radnog mjesta – Odjel održavanja javne infrastrukture:

 • vodi i organizira sve poslove vezane uz djelatnosti Odjela, neposredno upravlja učinkovitošću ostalih radnika,
 • nadzire radne procese i predlaže nadređenima mjere za unapređenje pojedinih aspekata rada i provodi mjere za unaprjeđenje učinkovitosti poslovanja,
 • brine o provedbi odluka nadređenih vezanih uz djelokrug rada Odjela,
 • prati propise iz nadležnosti rada Odjela,
 • predlaže plan zapošljavanja, sudjeluje u predlaganju plana godišnjih odmora radnika i vodi evidenciju rada,
 • zadužuje radnike svojeg Odjela/Odsjeka radnom odjećom i opremom,
 • vodi brigu o ispravnosti radnih strojeva, te sudjeluje u predlaganju stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika,
 • sudjeluje u izradi plana nabave i postupaka nabave vezanim uz njegov Odjel, odobrava nabavku potrošnog materijala, alata i dr. za potrebe obavljanja radnih zadataka,
 • sudjeluje u praćenju tržišta i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz Odjela, radnicima iz drugih organizacijskih jedinica, poslovnim partnerima, te drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • redovito izvještava nadređene o projektima za koje je zadužen i događanjima vezanim uz djelatnost Odjel,
 • odgovara za pravodobno, potpuno i točno obavljanje dodijeljenih poslova iz područja nadležnosti, sukladno naputku nadređenih,
 • sudjeluje u obavljanju Operativnih pregleda i izvješća sukladno važećoj normi,
 • sudjeluje u kreiranju mjera za uklanjanje manjih i većih nepravilnosti na dječjim igralištima u komunikaciji s ostalim suradnicima zaduženima za dječja igrališta,
 • obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih,
 • odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja ostale poslove po nalogu predradnika i nadređenih.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju biti će pozvani na provjeru stručnog znanja te osnovnog znanja rada na računalu (osnove korištenja MS Office paketa) vezano uz sadržaj poslova radnog mjesta. Provjeru sposobnosti vrši tročlano povjerenstvo sukladno odluci člana Uprave/ Direktorice Društva. Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na razgovor.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Stručni suradnik“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

 

 

KD Kostrena d.o.o.