Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme – Radno mjesto: Spremačica – 1 izvršitelj/ica

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 20.12.2021 10:00

Kostrena, 14. prosinca 2021.

 

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 101/2021 od 13. prosinca 2021. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Spremačica – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na određeno (12 mjeseci) i puno radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

 

Uvjeti:

 • NSS – završena osnovna škola

 

Prednost:

 • Radno iskustvo i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
 • Presliku vozačke dozvole s obje strane (nije obavezno)
 • Dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

 

Opis radnog mjesta:

 • čišćenje svih prostorija, opreme i namještaja objekata koji su u vlasništvu Društva ili su pod ugovornom obvezom upravljanja i održavanja Društva,
 • briga o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obaveza i zadataka,
 • čišćenje neposrednog okoliša objekata na način da se osigura stanje urednosti,
 • nadzor ulaza i korištenja objekata kojim upravlja Društvo,
 • briga o pravilnom korištenju objekata i opreme, sprječavanje njihove nepravilne uporabe, te obavještavanje neposredno nadređene ili druge odgovorne osobe,
 • održavanje urednosti, opremljenosti i čistoće objekata i opreme koji se nalaze u objektu u kojem radi,
 • čišćenje prostora po rasporedu, preventivni obilazak zbog uočavanja većih onečišćenja koja se hitno uklanjaju i o istome obavještava neposredno nadređenu osobu,
 • odgovornost za materijalne resurse iz djelokruga svog rada,
 • odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i tehnika,
 • ostali srodni poslovi po nalogu voditelja Odjela.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne starijom od mjesec dana ili ispisom elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor.

 

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno, putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Spremačica“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

 

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine do 10:00 sati.

Prijava koja se dostavlja elektroničkom ili zemaljskom poštom biti će valjana pod uvjetom da ista bude dostavljena najkasnije do krajnjeg roka za dostavu prijava. Prijave zaprimljene poštom nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima bez obzira na trenutak u kojem su poslane.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

 

 

KD Kostrena d.o.o.