Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – Komunalni radnik II

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 30.03.2021 23:59

Kostrena, 25. ožujka 2021.

Broj: 74-03/2021-LB

 

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. (potpuni tekst) od 26. listopada 2017. godine i odluke Uprave Društva br 23/2021, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Komunalni radnik II – 1 izvršitelj/ica (zamjena za odsutnog djelatnika)

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na određeno (do povratka odsutnog djelatnika) i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom te obavezan probni rad.

 

Uvjeti:

 • NSS
 • Radno iskustvo – 1 godina obavljanja istih ili sličnih poslova
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu i posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole s obje strane)
 • Potvrdu o završenoj osnovnoj školi
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe ukoliko se kandidat vodi kao nezaposlena osoba u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Opis radnog mjesta:

 • prema potrebi zadužuje i vodi brigu o vozilu (registracija, čišćenje, servis, zamjena dijelova),
 • obavlja ručno ili strojno pometanje prema planu rada,
 • redovno čisti i vrši kontrolu stanja šahti i rešetki na terenu za koji je zadužen, te najmanje dva puta godišnje sudjeluje u njihovom detaljnom čišćenju,
 • čisti i vrši kontrolu stanja i sitnije popravke autobusnih stanica i spomenika, čisti plaže i staze, prilazne puteve i mrtvačnicu groblja Sv. Barbara i Sv. Lucija,
 • obavještava nadređenoga ili komunalnog redara o uočenim većim onečišćenjima,
 • po potrebi skuplja rasuti teret i krupni otpad, odvozi krupni otpad u reciklažno dvorište, a o istome dostavlja izvješće,
 • brine o zalihama i potrošnji materijala i daje prijedloge za njegovu nabavku,
 • u dane blagdana i praznika postavlja i skida stalke za polaganje vijenaca i zastave,
 • ispunjava i jednom tjedno dostavlja putni radni list za vozilo, dostavlja izvješća o radu na dnevnoj bazi,
 • odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika i nadređenih.

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je pet dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Društva i Općine Kostrena.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju biti će pozvani na razgovor.

 

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

 

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“, te na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

Društvo zadržava pravo poništaja natječaja u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

 

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.

Član Uprave/ Direktorica Društva