Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – Voditelj Odjela održavanja javne infrastrukture

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 11.07.2022 12:00

J A V N I     N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Voditelj Odjela održavanja javne infrastrukture – 1 izvršitelj
Rok – upražnjeno radno mjesto, rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju 6 mjeseci.

Uvjeti:
– VSS/VŠS – usmjerenje uređenje krajobraza, agronomija, šumarstvo, građevina ili srodna biotehnička ili tehnička struka
– Radno iskustvo – 5 godina na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Dodatna znanja te vještine i sposobnosti :
– Upravljačke i komunikacijske vještine (samostalnost i fleksibilnost, planiranje, organiziranje, vođenje tima i rad s ljudima)
– Poznavanje osnova rada na računalu
– Poznavanje engleskog jezika

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (npr. preslika diplome),
– Dokaz o državljanstvu (npr. preslika osobne iskaznice),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (npr. preslika vozačke dozvole s obje strane),
– Dokaz o radnom iskustvu – Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) i drugo prema potrebi.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, Društvo zadržava pravo izvornike naknadno tražiti na uvid.

Opis radnog mjesta:
• upravljanje Odjelom, planiranje i izrada tjednih, mjesečnih i godišnjih plana rada Odjela,
• odgovornost za realizaciju poslovnog plana Odjela (po Odsjecima) i projekata za koje je zadužen, o čemu izvještava Voditelja Službe komunalnih poslova i/ili Upravu Društva,
• organizacija i kontrola poslovanja Odjela, planiranje i ocjenjivanje rada zaposlenika Odjela, vođenje evidencije rada i nabave osnovnih sredstava, alata i potrošnog materijala,
• planiranje i predlaganje plana zapošljavanja i godišnjih odmora zaposlenika Odjela,
• sudjelovanje u izradi plana nabave i postupaka nabave vezanih uz njegov Odjel, odobravanje nabave potrošnog materijala, alata i dr. za potrebe obavljanja radnih zadataka,
• predlaganje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz unapređenje internih procesa rada Odjela,
• odgovornost za materijalne i financijske resurse Odjela,
• odgovornost za zakonitost rada i postupanje zaposlenika Odjela,
• odgovornost za obaveze ispitivanja radnih strojeva, zaštite na radu u svojstvu ovlaštenika poslodavca, te predlaganje stručnih osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika,
• koordinacija rada Odjela s drugim organizacijskim jedinicama Društva, poslovnim partnerima, te drugim pravnim i fizičkim osobama,
• predlaganje i izrada rješenja i projekata uređenja javnih površina,
• vođenje periodičnih operativnih pregleda dječjih igrališta (pregled istrošenosti sprava, oštećenja, stanja konstrukcija i temelja, osnovnih materijala i stanja urbane opreme na igralištima),
• neposredna komunikacija s ovlaštenim inspektorom, utvrđivanje mjera za uklanjanje svih utvrđenih nepravilnosti na dječjim igralištima,
• odgovornost za praćenje propisa iz nadležnosti rada Odjela,
• obavljanje i drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 11. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor s članovima povjerenstva i provjeru stručnih znanja kao i osnovnih znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Voditelj odjela održavanja javne infrastrukture“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.