Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – Voditelj Odjela komunalnih usluga

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 29.06.2022 12:00

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 49/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva, odnosno čl. 3. i 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Voditelj Odjela komunalnih usluga – 1 izvršitelj
Rok – upražnjeno radno mjesto, rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju 6 mjeseci.

Uvjeti:
– VSS/VŠS
– Radno iskustvo – 5 godina na istim ili sličnim poslovima
– Položen državni ispit
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Dodatna znanja te vještine i sposobnosti :
– Upravljačke i komunikacijske vještine (samostalnost i fleksibilnost, planiranje, organiziranje, vođenje tima i rad s ljudima)
– Poznavanje osnova rada na računalu
– Poznavanje engleskog jezika

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (npr. preslika diplome),
– Dokaz o državljanstvu (npr. preslika osobne iskaznice),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (npr. preslika vozačke dozvole s obje strane),
– Dokaz o položenom državnom ispitu (npr. preslika uvjerenja ili svjedodžbe)
– Dokaz o radnom iskustvu – Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) i drugo prema potrebi.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit.
Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, Društvo zadržava pravo izvornike naknadno tražiti na uvid.

Opis radnog mjesta:
• upravljanje odjelom, organizacija i kontrola svih aspekata poslovanja,
• planiranje i izrada tjednog, mjesečnog i godišnjeg plana rada odjela,
• odgovornost za realizaciju poslovnog plana odjela i zaduženih projekata, izrada izvješća o provedbi plana Voditelju Službe komunalnih poslova i/ili Upravi Društva,
• predlaganje plana zapošljavanja i rasporeda godišnjih odmora, ocjenjivanje rada i vođenje evidencije rada svih zaposlenika odjela,
• sudjelovanje u izradi plana nabave i postupcima nabave vezanim uz odjel, nabava potrošnog materijala, alata i sl. za potrebe obavljanja osnovnih radnih zadataka,
• predlaganje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz unapređenje kvalitete internih procesa rada odjela,
• obavljanje svih poslova vezanih uz Upravu groblja, provedba upravnog postupka i izdavanje rješenja o korištenju grobnih mjesta, vođenje upisnika predmeta upravnog postupka, izdavanje računa za izvršene usluge, vođenje i ažuriranje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje potvrda i suglasnosti za izradu nadgrobnih spomenika, vođenje evidencije grobnih mjesta i brige o oglasnim pločama na grobljima i web informativnom sadržaju,
• obavljanje poslova vezanih uz isporuku usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, organizacija postavljanja opreme, uređenje parkirnih mjesta i oznaka bitnog informativnog sadržaja vezanog uz isporuke usluge te uspostava valjanih informacijskih sustava obračuna i naplate isporučene usluge, pražnjenje parkirnih automata, organizacija servisiranja i održavanja opreme, izrada faktura i obavljanje popratnih administrativnih poslova te vođenje postupaka obrade reklamacija potrošača,
• praćenje propisa iz nadležnosti rada odjela, odgovornost za zakonitost rada i postupanja zaposlenika te za materijalne i financijske resurse odjela,
• obavljanje ispitivanja radnih strojeva, poslova zaštite na radu u svojstvu ovlaštenika poslodavca, te predlaganje stručnih osposobljavanja i usavršavanja radnika,
• koordinacija rada odjela s drugim organizacijskim jedinicama Društva, poslovnim partnerima, te drugim pravnim i fizičkim osobama,
• obavljanje i ostalih poslova koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama temeljem naloga nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 29. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor s članovima povjerenstva i provjeru osnovnih znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Voditelj odjela komunalnih usluga“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.
Član Uprave/ Direktorica Društva