Javni natječaj za zapošljavanje na određeno, puno radno vrijeme – Kontrolor parkirališta – 1 izvršitelj/ica

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 10.07.2021 23:59

Kostrena, 5. srpnja 2021.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br 67/2021, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Kontrolor parkirališta – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada – Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na određeno (do 30.9. 2021. godine) i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje rad subotom, nedjeljom i praznikom te obavezan probni rad.

 

Uvjeti:

 • SSS
 • Radno iskustvo – nije potrebno, prednost iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje osnova rada na računalu
 • Poznavanje stranog jezika
 • Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještina rada s ljudima

 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
 • Životopis,
 • Dokaz o državljanstvu i posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole s obje strane),
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

 

Opis radnog mjesta:

 

 • vrši nadzor naplate parkirnih površina kojima upravlja Društvo sukladno uputama neposrednog nadređenog i plana obilazaka,
 • vodi brigu o urednoj naplati usluga parkiranja i izdavanja računa,
 • brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima,
 • vrši i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje funkcionalnosti i urednosti parkirnih površina kojima upravlja Društvo,
 • odgovoran je za dnevno, tjedno i mjesečno ispunjavanje planiranih radnih obaveza i zadataka,
 • surađuje s voditeljem Odjela i neposrednim nadređenim u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla,
 • zadužuje i upravlja električnim romobilom, brine o vozilu, materijalu, sredstvima i opremi za rad koji su mu povjereni, te o istome vodi evidenciju,
 • daje prijedloge za nabavu potrebnog potrošnog materijala, brine o njihovim zalihama i potrošnji,
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

 

Rok za podnošenje prijava je subota, 10. srpnja 2021.

Dostavom prijave na natječaj kandidat pristaje na mogućnost zaduživanja i upravljanja električnim romobilom radi bržeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih obaveza.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/NG/12%20pROSINAC/ZAPO%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na provjeru osnovnog znanja rada na računalu (osnove korištenja MS Office paketa) vezano uz sadržaj poslova radnog mjesta. Provjeru sposobnosti vrši tročlano povjerenstvo sukladno odluci člana Uprave/Direktorice Društva. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.

 

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

 

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu  info@kd-kostrena.hr (mail obavezno nasloviti „Za natječaj – Kontrolor parkirališta“).

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

 

 

 

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ., v.r.

Član Uprave/ Direktorica Društva