Javni natječaj za zapošljavanje – Administrativni referent

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 23.04.2024 12:00

KLASA: 025-02/24-01/15
URBROJ: 2170-22-01-24-2
Kostrena, 15. travnja 2024.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 24/2024 od 3. travnja 2024. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica
Rok – zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz mogućnost trajnog zaposlenja
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uvjeti:
– SSS – ekonomsko usmjerenje,
– Radno iskustvo – 3 godine na istim ili sličnim poslovima,
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Posebna znanja:
– Rad na računalu,
– Samostalnost i analitičnost,
– Vještina rada s ljudima.

Opis radnog mjesta:
– obavlja administrativne, pomoćno-tehničke poslove na razini cijelog Društva,
– vodi pisarnicu i pismohranu Društva, obavlja poštanske i pomoćne arhivske poslove,
– obavlja gotovinsku naplatu računa za izvršene usluge Društva, vodi evidenciju saldakonta korisnika i poslovnih suradnika, šalje izvode s otvorenim stavkama te vrši pripremu dokumentacije potrebne za izradu prijedloga za naplatu potraživanja,
– odrađuje pomoćne računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
– ažurira i vodi poslovne računovodstvene knjige Društva te porezne evidencije,
– istražuje tržište, prikuplja ponude prema nalogu nadređene osobe, sudjeluje u provedbi nabave, popunjava narudžbenice, vodi evidenciju ugovora,
– obavlja analitičke poslove i statističku obradu podataka,
– obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih.

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
– Dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila (preslika vozačke dozvole),
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista i drugo).

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 23. travnja 2024. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila navesti kako se radi o prijavi na javni natječaj i upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). KD Kostrena d.o.o. prihvatit će i prijave zaprimljene osobno ili putem pošte na adresu Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – ADMINISTRATIVNI REFERENT“.

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor, a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru te eventualnom testiranju ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji se ne odazove pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte koju su naveli u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

KD Kostrena d.o.o.