JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 10.05.2019 11:50

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ) i Odluke Člana Uprave / Direktorice broj 8-2019 od 24. travnja 2019. godine, KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, Žuknica 1 B, OIB 39751563435 objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena

 

I. PREDMET PRODAJE

Vrsta vozila: N1 gospodarsko vozilo

Marka: VW

Tip: Caddy 1.4 TSI

Boja: bijela

Broj šasije: WV1ZZZ2KZJX097489

Oblik karoserije: zatvoreni

Godina proizvodnje: 2018.

Zapremina motora u cm3: 1395

Snaga motora u Kw: 92

Ekološka kategorija vozila: Euro 6

Prva registracija: 23.02.2018.

Broj prijeđenih kilometara: 7.344 km

Registracija: VOZILO NIJE REGISTRIRANO (ODJAVLJENO VOZILO)

Stanje vozila: VOZILO NIJE U VOZNOM STANJU (OŠTEĆENO U PROMETNOJ NESREĆI)

Početna cijena sa uključenim PDV-om utvrđuje se u iznosu od =27.600,00 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za cestovni i zračni promet ( Broj nalaza: SV19124A od 04.04.2019. godine ).

 

II. PREGLED VOZILA

Vozilo se može pregledati 06. i 07.05.2019. godine u vremenu od 08,00 sati do 16,00 sati na adresi Praputnjak 300, 51225 Praputnjak, uz prethodnu najavu na broj telefona +385 91 276 1284 – Ivan Kajić.

 

III. KRITERIJI PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, odnosno najvišom izlicitiranom cijenom ukoliko se provede usmeno nadmetanje – licitacija.

U slučaju da nije provedeno usmeno nadmetanje – licitacija, a da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedene na prijemnom štambilju.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena zadržava pravo na odustajanje od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

 

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi =5.000,00 kn, a uplaćuje se u korist poslovnog računa KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, na žiro račun IBAN HR4823400091110149330 otvoren u Privrednoj banci Zagreb s naznakom „Jamčevina za vozilo VW Caddy 1.4 TSI“ i pozivom na broj: OIB uplatitelja.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu, bez uračunavanja zateznih kamata, u roku od osam (8) dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamata.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda uplaćena jamčevina se ne vraća.

 

V. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • Za fizičke osobe – presliku osobne iskaznice, a za obrtnike presliku izvoda iz obrtnog registra ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
  • Za pravne osobe – presliku izvoda iz sudskog registra ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
  • Ispunjeni i ovjereni obrazac PONUDBENI LIST koji čini sastavni dio ove objave
  • Ispunjeni i ovjereni obrazac IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA koji čini sastavni dio ove objave
  • Dokaz o uplati jamčevine

PONUDBENI LIST i IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA moraju biti ispunjeni na obrascima priloženim natječaju. Ponude koje sadrže izmjenjene obrasce ili polovično ispunjene obrasce smatrat će se nepotpunim i neće se razmatrati.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok važenja ponude treba biti minimalno trideset (30) dana od dana ponude.

 

VI. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na kojoj je s prednje strane navedeno “KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena s naznakom „PONUDA – NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA U VLASNIŠTVU KD KOSTRENA d.o.o. KOSTRENA“, a na stražnjoj strani ime i prezime / tvrtka i adresa / sjedište prijavitelja.

Ponude se mogu dostaviti neposredno u sjedištu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ) ili poštom preporučeno na navedenu adresu.

Rok za dostavu ponuda je 10.05.2019. godine do 11,50 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon navedenog roka smatrati će se ZAKAŠNJELIMA, neće se otvarati i neće se uzimati u razmatranje.

Nepotpune ponude i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se NEPRIHVATLJIVIM i neće se uzimati u razmatranje.

Ponuditelji čije se ponude neće uzimati u razmatranje gube pravo na usmeno nadmetanje – licitaciju.

 

VII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo za provedbu natječaja, a održat će se u prostoriji sale za sastanke KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena na adresi Žuknica 1 B, 51221 Kostrena ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ) 10.05.2019. godine u 12,00 sati.

Pravo prisutstvovanja javnom otvaranju ponuda imaju fizičke osobe koje su dostavile ponude, vlasnici obrta koji su dostavili ponudu ili osobe ovlaštene za zakonsko zastupanje pravne osobe koje su dostavile ponudu. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i treće osobe putem punomoći za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda za javni natječaj prodaje rabljenog vozila u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena potpisane od fizičke osobe koja je dostavila ponudu, vlasnika obrta ili ovlaštene osobe za zakonsko zastupanje pravne osobe. Punomoć mora biti ovjerena u javno bilježničkom uredu.

Na početku javnog otvaranja ponuda vrši se evidentiranje prisutnih temeljem uvida u osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument na kojem se nalazi fotografija prisutnog.

Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja te se javno objavljuje ime i prezime / tvrtka ponuditelja i ponuđena cijena. Također se provjerava da li osoba koja na javnom otvaranju ponuda predstavlja ponuditelja ima pravo prisustvovanja istom. Ukoliko se utvrdi da neka od prisutnih osoba nema pravo prisustvovanja javnom otvaranju ponuda ista će biti udaljena iz prostorije u kojoj se odvija javno otvaranje ponuda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja će postaviti pitanje da li ima zainteresiranih za usmeno nadmetanje – licitaciju.

Ukoliko se usmeno nadmetanje – licitacija ne sprovede povjerenstvo utvrđuje da se pisana ponuda koja se smatra najpovoljnijom potvrđuje konačnom najpovoljnijom ponudom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Ukoliko bude zainteresiranih za usmeno nadmetanje – licitaciju Predsjednik povjerenstva otvorit će isto. Prilikom usmenog nadmetanja – licitacije najmanji iznos za koji se ponuda može podizati iznosi =200,00 kn. Usmeno nadmetanje – licitacija okončat će se u roku od 3 minute po postavljanju najpovoljnije ponude.

Po okončanju usmenog nadmetanja – licitacije povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje konačnu najpovoljniju ponudu te takovo utvrđenje unosi u zapisnik.

O javnom otvaranju ponuda se vodi zapisnik kojeg potpisuju članovi Povjerenstva za provedbu natječaja i sve osobe prisutne na javnom otvaranju ponuda.

Preslika Zapisnika sa javnog otvaranja ponuda biti će podijeljena po završetku postupka svim osobama koje su isti potpisale.

Povjerenstvo će dostaviti Direktorici / Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuđača, uz obvezno prilaganje sačinjenog zapisnika sa javnog otvaranja ponuda u roku od jednog (1) dana od dana sastavljanja Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda .

Direktorica / Član Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača koja se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi adekvatan način svim ponuđačima najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana dononošenja iste.

Temeljem donesene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sa istim će se zaključiti Ugovor o kupoprodaji motornog vozila.

 

VIII. OBVEZE KUPCA

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija  dužan je s KD KOSTRENA d.o.o. sklopiti Ugovor o kupoprodaji pretmetnog vozila i to u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija i s kojim KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena sklopi ugovor o kupoprodaji predmetnog vozila dužan je u roku od tri (3) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila isplatiti ukupno ugovorenu kupoprodajnu cijenu, umanjenu za uplaćeni iznos od =5.000,00 kn ( slovima: pettisućakuna ) po osnovi jamčevine za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, u korist poslovnog računa KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, na žiro račun IBAN HR4823400091110149330 otvoren u Privrednoj banci Zagreb, a temeljem računa izdanog od KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u predviđenom roku ili ne uplati ugovorom utvrđeni iznos, smatrati će se da je ponuditelj odustao od kupovine, a uplaćena jamčevina se ne vraća. U tom slučaju KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena će ponuditi zaključenje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Motorno vozilo predati će se u posjed kupcu u roku od (5) pet dana od dana uplate ugovorom utvrđenog iznosa.

Kupac preuzima vozilo na adresi Praputnjak 300, 51225 Praputnjak o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik. Troškove vezane uz preuzimanje i otpremu vozila kao i sve eventualne naknadne troškove vezane uz Ugovor o kupnji motornog vozila snosi kupac.

 

IX. DODATNE INFORMACIJE

Cjeloviti tekst javnog natječaja objaviti će se na mrežnoj stranici  www.kd-kostrena.hr, oglasnoj ploči KD KOSTRENA d.o.o. i na mrežnoj stranici www.kostrena.hr OPĆINE KOSTRENA.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 099-662-9197.

 

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti OVDJE.

Obrazac PONUDBENI LIST možete preuzeti OVDJE.

Obrazac IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA možete preuzeti OVDJE.

 

U Kostreni, 24. travnja 2019. godine

Za KD KOSTRENA d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.ing.građ.

Član Uprave / Direktorica