Javni natječaj za imenovanje člana Uprave (direktora/direktorice) KD Kostrena d.o.o.

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 03.05.2023 12:00

Temeljem Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave KD Kostrena d.o.o., sukladno članku 18. Izjave o osnivanju Društva, dana 18. travnja 2023. godine raspisuje se

J A V N I     N A T J E Č A J
za imenovanje člana Uprave (direktora/direktorice) KD Kostrena d.o.o.

– za mandatno razdoblje od četiri (4) godine

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva
– poznavanje jednog stranog jezika
– poznavanje rada na računalu
– položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
– nepostojanje zapreka iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22)

Opis poslova:
– zastupa društvo samostalno i pojedinačno
– vodi poslove društva i obavlja poslove u skladu sa zakonom
– utvrđuje poslovnu politiku društva
– donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike
– organizira poslovanje društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa pozitivnim propisima
– donosi odluke i druge akte društva, osim odluka i akta koje su u nadležnosti drugih organa
– priprema prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština i Nadzorni odbor te izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora
– utvrđuje unutarnje ustrojstvo društva
– sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima te odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Izjavom o osnivanju KD Kostrena d.o.o.

Uz prijavu na natječaj s osnovnim podacima, kandidati moraju dostaviti:
– životopis
– preslika osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu
– preslika diplome ili drugi dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– preslika vozačke dozvole ili drugi dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije motornih vozila
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od dana objave ovog natječaja)
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa fakulteta) iz kojeg je razvidno da je kandidat/ kandidatkinja položio/la ispit iz jednog stranog jezika,
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa fakulteta) iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio/la ispit iz informatike,
– izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave u prilogu natječaja)
– prijedlog Plana i programa rada Društva za mandatno razdoblje

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, a prije odabira kandidat/ kandidatkinja mogu biti pozvani da predoče izvornike.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista i drugo).

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Kandidat/ kandidatkinja koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno u radnom vremenu (ponedjeljak-petak od 8:00 do 16:00h) u sjedištu Društva u Kostreni, Žuknica 1b (sportska dvorana Kostrena) ili poštanskom pošiljkom na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – član Uprave (direktor/ direktorica) KD Kostrena d.o.o.“.

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidati snose rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor, a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.
Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru te eventualnom testiranju ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji se ne odazove pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Člana Uprave (direktora/direktoricu) imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad od 6 mjeseci.

Kandidati će biti obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju člana Uprave (direktora/ direktorice) KD Kostrena d.o.o.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu dokumentaciju traženu ovim natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao niti prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Predsjednik Skupštine
Dražen Vranić, dipl.iur., v.r.