JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Polivalentnoj sportsko-školskoj dvorani u Kostreni, Žuknica 1b

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 04.07.2019 11:50

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11,64/15,112/18 ) i Odluke Člana Uprave/direktorice broj 15-2019 od 7. lipnja 2019., KD KOSTRENA d.o.o., Kostrena, Žuknica 1b, OIB 39751563435 objavljuje:

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Polivalentnoj sportsko-školskoj

dvorani u Kostreni, Žuknica 1b

 

I. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor br.14. u Polivalentnoj sportsko-školskoj dvorani u Kostreni, a  koji se sastoji od:

 1. POSLOVNOG PROSTORA za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (kafić), sa pripadajućim sanitarnim čvorom za poslugu i goste i spremištem ukupne površine 65,00 m2
 2. VANJSKE TERASE površine 38,00 m2.

Početna cijena zakupnine utvrđena temeljem važećeg Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. za 2019. godinu iznosi:

 1. POSLOVNI PROSTOR             53,00 kn/m2 (bez PDV-a)
 2. VANJSKA TERASA                  16,00 kn/m2 (bez PDV-a)

Cijena zakupnine je mjesečna.

Prostor se daje u zakup na deset (10) godina.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, odnosno najvišom izlicitiranom cijenom ukoliko se provede usmeno nadmetanje – licitacija.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja sa istom najvećom zakupninom, izabrat će se ponuditelj koji je pristupio otvaranju ponuda.

Poslovni prostori daju se u zakup u  viđenom stanju bez opreme koja je u vlasništvu trenutnog zakupca.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom Ugovora o zakupu Zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zajmodavca).

Za informacije u svezi ovog oglašavanja te dogovor radi razgledavanja prostora, mogu se dobiti u prostorijama SPORTSKE DVORANE u Kostreni na adresi Žuknica 1b ili na broj 099-275-1651 u vremenu od 9,00-12,00 sati radnim danom.

KD Kostrena d.o.o., kao Zakupodavac i najpovoljniji ponuditelj, kao Zakupnik, sklopit će Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će regulirati međusobna prava i obveze. Ugovor o zakupu biti će potvrđen (solemniziran) od strane javnog bilježnika sa svojstvom ovršne isprave.

KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena zadržava pravo na odustajanje od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača  bez posebnog obrazloženja.

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Jamčevina za sudjelovanje u javnom nadmetanju iznosi = 5.000,00 kn, a uplaćuje se u korist poslovnog računa KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, na žiro račun IBAN HR4823400091110149330 otvoren u Privrednoj banci Zagreb s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora br.14“ i pozivom na broj: OIB uplatitelja

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina se vraća u nominalnom iznosu, bez uračunavanja zateznih kamata, u roku od osam (8) dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju prihvata ponude i sklapanja Ugovora o zakupu jamčevina ostaje na računu Zakupodavca kao osiguranje plaćanja zakupnine, troškova groijanja, budućih režijskih troškova i ostalih troškova vezanih uz korištenje predmeta zakupa sukladno Ugovoru te eventualne štete na predmetu zakupa.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu  uplaćena jamčevina se ne vraća.

Pravo prvenstvena na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju:

 • osobe iz članka 18, stavka h), točke 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.121/17) i članka 6., stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11,64/15,112/18)
 • Ponuditelj koji je ujedno i Zakupnik poslovnog prostora br.14 u trenutku provedbe ovog Javnog natječaja, uz uvjet da nema nepodmirenih dugovanja prema KD Kostrena i Općini Kostrena,

ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11,64/15,112/18) i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade.

Ukoliko natjecatelj ostvaruje pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je to navesti u natječajnoj dokumentaciji.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • za fizičke osobe – presliku osobne iskaznice
 • za obrtnike presliku izvoda iz obrtnog registra ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
 • za pravne osobe – presliku izvoda iz sudskog registra ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
 • ispunjeni i ovjereni obrazac PONUDBENI LIST koji čini sastavni dio ove objave
 • ispunjeni i ovjereni obrazac IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA koji čini sastavni dio ove objave
 • potpisan (na svakoj stranici) PRIJEDLOG UGOVORA O ZAKUPU
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu u kojoj se navodi na koje se pravo prvenstva poziva, kao i naziv pozitivnog propisa, te član iz pozitivnog propisa na koji se ponuditelj poziva (ukoliko u ponudi nije priložena predmetna izjava smatra se da se ponuditelj odrekao poziva na pravo prvenstva po bilo kojoj osnovi)
 • dokaz o uplati jamčevine
 • dokaz o nepostojanju duga prema KD Kostrena i Općini Kostrena.

PONUDBENI LIST i IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA moraju biti ispunjeni na obrascima priloženim natječaju. Ponude koje sadrže izmijenjene obrasce ili polovično ispunjene obrasce smatrat će se nepotpunim i neće se razmatrati.

Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj označenoj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, neće se razmatrati.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok važenja ponude treba biti minimalno trideset (30) dana od dana ponude.

 

V. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena

s naznakom

PONUDA – NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Ponude se mogu dostaviti neposredno u sjedištu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ) ili poštom preporučeno na navedenu adresu.

 Rok za dostavu ponuda je 4. srpanj 2019. godine do 11,50 sati.

 Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon navedenog roka smatrati će se ZAKAŠNJELIMA, neće se otvarati i neće se uzimati u razmatranje.

Nepotpune ponude i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se NEPRIHVATLJIVIM i neće se uzimati u razmatranje.

Ponuditelji čije se ponude neće uzimati u razmatranje gube pravo na usmeno nadmetanje – licitaciju.

 

VI. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo za provedbu natječaja, a održat će se u sali za sastanke KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena na adresi Žuknica 1 B, 51221 Kostrena ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ) 4. srpnja 2019. godine u 12,00 sati.

Pravo prisustvovanja javnom otvaranju ponuda imaju fizičke osobe koje su dostavile ponude, vlasnici obrta koji su dostavili ponudu ili osobe ovlaštene za zakonsko zastupanje pravne osobe koje su dostavile ponudu.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i treće osobe putem punomoći za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora potpisane od fizičke osobe koja je dostavila ponudu, vlasnika obrta ili ovlaštene osobe za zakonsko zastupanje pravne osobe. Punomoć mora biti ovjerena u javno bilježničkom uredu.

Na početku javnog otvaranja ponuda vrši se evidentiranje prisutnih temeljem uvida u osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument na kojem se nalazi fotografija prisutnog.

Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja te se javno objavljuje ime i prezime / tvrtka ponuditelja i ponuđena cijena. Također se provjerava da li osoba koja na javnom otvaranju ponuda predstavlja ponuditelja ima pravo prisustvovanja istom. Ukoliko se utvrdi da neka od prisutnih osoba nema pravo prisustvovanja javnom otvaranju ponuda ista će biti udaljena iz prostorije u kojoj se odvija javno otvaranje ponuda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja sa istom najvišom zakupninom, izabrat će se ponuditelj koji je pristupio otvaranju ponuda.

U slučaju provedbe javnog nadmetanja (licitacije) Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja će postaviti pitanje da li ima zainteresiranih za usmeno nadmetanje – licitaciju.

Ukoliko se usmeno nadmetanje – licitacija ne sprovede povjerenstvo utvrđuje da se pisana ponuda koja se smatra najpovoljnijom potvrđuje konačnom najpovoljnijom ponudom te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

Ukoliko bude zainteresiranih za usmeno nadmetanje – licitaciju Predsjednik povjerenstva otvorit će isto. Prilikom usmenog nadmetanja – licitacije najmanji iznos za koji se ponuda može podizati iznosi = 5,00 kn. Usmeno nadmetanje – licitacija okončat će se u roku od pet (5) minuta po postizanju najpovoljnije ponude.

Po okončanju usmenog nadmetanja – licitacije povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje konačnu najpovoljniju ponudu i to unosi u zapisnik.

O javnom otvaranju ponuda se vodi zapisnik kojeg potpisuju članovi Povjerenstva za provedbu natječaja i sve osobe prisutne na javnom otvaranju ponuda.

Preslika Zapisnika sa javnog otvaranja ponuda biti će podijeljena po završetku postupka svim osobama koje su isti potpisale.

Povjerenstvo će dostaviti Direktorici / Članu Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuđača, uz obvezno prilaganje sačinjenog zapisnika sa javnog otvaranja ponuda u roku od jednog (1) dana od dana sastavljanja Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda .

Direktorica / Član Uprave KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača koja se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi adekvatan način svim ponuđačima najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja iste.

Temeljem donesene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sa istim će se zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

VII. OBVEZE PONUDITELJA

Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija  dužan je s KD KOSTRENA d.o.o. sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora i to u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne pristupi zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u predviđenom roku , smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa, a uplaćena jamčevina se ne vraća. U tom slučaju KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena će ponuditi zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Cjeloviti tekst javnog natječaja objaviti će se na mrežnoj stranici  www.kd-kostrena.hr, oglasnoj ploči KD KOSTRENA d.o.o. i na mrežnoj stranici www.kostrena.hr Općine Kostrena.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 099-275-1651.

U Kostreni, 18.lipanj 2019. godine

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti OVDJE.

Obrazac PONUDBENI LIST možete preuzeti OVDJE.

Obrazac IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEKSTA UGOVORA možete preuzeti OVDJE.

Obrazac PRIJEDLOG UGOVORA O ZAKUPU možete preuzeti OVDJE.

 

Za KD KOSTRENA d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.ing.građ.

Član Uprave / Direktorica