Javni natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora na stadionu Žiuknica, adresa Žuknica 7 u Kostreni

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 25.02.2019 11:50

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 ), Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ 53/12,  SN PGŽ 8/14, SN OK 4/14 i SN OK 7/15), Odluke o davanju  na upravljanje, održavanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknici, a temeljem ugovora o upravljanju sportskim objektima I pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Kostrena od 13.travnja 2017. godine,  KD KOSTRENA d.o.o. objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

Za davanje u podzakup poslovnog prostora na stadionu Žuknica ,

adresa Žuknica 7 u Kostreni

 

PREDMET PODZAKUPA:

   1. Poslovni prostor u prizemlju – 13,27 m2 – namjena ured – po početnoj cijeni od 900,00 kn

Cijena zakupnine je mjesečna i ne uključuje PDV. Prostor se daje u zakup na 4 godine.

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe,državljani Republike Hrvatske, odnosno sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.
 2. Garantni polog: 5.000,00 kn.

Natjecatelji su obavezni uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na račun broj: HR4823400091110149330 kod Privredne banke Zagreb d.d. – filijala Rijeka u korist KD KOSTRENA d.o.o., uz opis plaćanja «Garantni polog za zakup poslovnog prostora» Poziv na broj

PRAVNE OSOBE 21-OIB

FIZIČKE OSOBE 22-OIB

Garantni polog najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se kao instrument osiguranja plaćanja. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu isti nema pravo na povrat garantnog pologa. Ostalim natjecateljima izvršit će se povrat novca u roku od 8 dana.

PISMENA PRIJAVA ZA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI :

 • ime i prezime natjecatelja, OIB i prebivalište, te broj  računa ( za fizičke osobe )
 • naziv tvrtke, OIB, sjedište, te žiro račun ( za pravne osobe )
 • dokaz o uplati garantnog pologa
 • preslika osobne iskaznice ( za fizičke osobe )
 • izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe )
 • potvrdu Općine Kostrena o nepostojanju duga prema Općini Kostrena
 • potvrdu KD Kostrene d.o.o. o nepostojanju duga prema KD Kostrena d.o.o.
 • pismenu izjavu o visini iznosa početne cijene zakupnine koja ne može biti niža od objavljene i koja sadrži informaciju o djelatnosti koja se planira obavljati u prostoru

Pismena prijava dostavlja se na adresu KD”KOSTRENA” d.o.o., Žuknica 1b , 51221 Kostrena sa naznakom – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.

Rok dostave je deset minuta prije otvaranja ponude.

 

Javno otvaranje ponuda je 25. veljače 2019. godine u službenim prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI, Žuknica 1 B u 12,00 sati

 

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se se ponuditelj sa najvišim iznosom zakupnine, ali KD”KOSTRENA”d.o.o. si zadržava pravo prihvatiti najbolju ponudu ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora o zakupu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Prilikom otvaranja ponuda održati će se licitacija o visini mjesečne najamnine na kojoj će ponuditelji sa urednom predanom dokumentacijom i ispunjenim uvjetima natječaja jedan po jedan iznositi ponuđenu cijenu.

 

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.¸

Ukoliko natjecatelj ostvaruje pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je to navesti u natječajnoj dokumentaciji.

 

Posebni uvjeti natječaja: za navedeni poslovni prostor pravo prvenstva ima najmoprimac koji već koristi prostor na stadionu Žuknica, za koje ima potpisan Ugovor te uredno namiruje svoje obveze iz istog.

 

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i ovjerava se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika. Pri sklapanju ugovora zakupnik je dužan dostaviti bianco zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene zakupnine za 6 mjeseci solemniziranu po javnom bilježniku na kojoj je kao jamac-platac navedena osoba potpisnik ugovora ili druga fizička osoba u ime zakupoprimca.

 

Poslovni prostori daju se u zakup u  viđenom stanju. Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zajmodavca). Za informacije u svezi ovog oglašavanja te dogovor radi razgledavanja prostora, mogu se dobiti u prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI na adresi Žuknica 1 B, ili na tel.broj: 051-287-500 u vremenu od 9,00-12,00 sati radnim danom.

Tekst natječaja u PDF formatu možete preuzeti pritiskom ovdje.

U Kostreni, 18. veljače 2019. godine

 

KD ”KOSTRENA” d.o.o.