JAVNI NATJEČAJ – Stručni suradnik

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 28.07.2023 12:00

KLASA: 112-02/23-01/7
URBROJ: 2170-22-04-23-1
Kostrena, 13. srpnja 2023.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 41/2023 od 12. srpnja 2023. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Stručni suradnik za javnu infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:
– VŠS – smjer agronomija/ šumarstvo ili struka sličnih strukovnih kompetencija
– Radno iskustvo – 3 godine na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Tražena znanja i sposobnosti:
– Poznavanje rada na računalu
– Samostalnost i fleksibilnost, organizacijske sposobnosti i vještine rada s ljudima

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:
– Životopis,
– Dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice s obje strane),
– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole s obje strane)
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
– organizira poslove vezane uz djelatnosti Odjela, vodi računa o učinkovitosti i radnom doprinosu zaposlenika,
– nadzire radne procese i predlaže nadređenima mjere za unapređenje pojedinih aspekata rada, provodi mjere za unaprjeđenje učinkovitosti poslovanja,
– brine o provedbi odluka nadređenih vezanih uz djelokrug rada Odjela,
– prati propise iz nadležnosti rada Odjela,
– predlaže plan zapošljavanja, sudjeluje u predlaganju plana godišnjih odmora zaposlenika i vodi evidenciju rada,
– zadužuje zaposlenike svojeg Odjela radnom odjećom i opremom,
– vodi brigu o ispravnosti vozila i radnih strojeva, sudjeluje u izradi plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika,
– sudjeluje u izradi plana nabave i postupaka nabave vezanim uz svoj Odjel, odobrava nabavku potrošnog materijala, alata i dr. za potrebe obavljanja radnih zadataka,
– sudjeluje u praćenju tržišta i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz Odjela, zaposlenicima drugih organizacijskih jedinica, poslovnim partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama,
– redovito izvještava nadređene o projektima za koje je zadužen i događanjima vezanim uz djelatnosti Odjela,
– odgovara za pravodobno, potpuno i točno obavljanje dodijeljenih poslova,
– sudjeluje u obavljanju Operativnih pregleda dječjih igrališta i izvješća te kreiranju mjera za uklanjanje manjih i većih nepravilnosti na dječjim igralištima,
– obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih,
– odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
– odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
– obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 28. srpnja 2023. godine do 12:00 sati.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor, a po potrebi s njima će se obaviti i testiranje u odnosu na tražena znanja i sposobnosti.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru i testiranju ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi razgovoru, odnosno testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Stručni suradnik“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Za KD Kostrena d.o.o.

Dražen Padovan, dipl.oec.
Član Uprave/ Direktor Društva