Javni natječaj – radni odnos na određeno vrijeme na radnom mjestu Domar – Redar

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 01.02.2022 12:00

Kostrena, 24. siječnja 2022.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 5/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I     N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Domar – Redar – 1 izvršitelj/ica
Rok – 4 mjeseca
Mjesto rada – Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

Uvjeti:
– SSS – završena srednja škola
– Radno iskustvo – 1 godina
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
– Poznavanje rada na računalu

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
– Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
– Životopis
– Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
– Presliku vozačke dozvole s obje strane
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:
• samostalno obavlja sve zadatke prema uputama i nalozima nadređenog djelatnika,
• nadzire ulaz i korištenje sportskih objekata Društva, vodi evidenciju korisnika,
• stavlja na raspolaganje opremu za korištenje sportskih terena prema utvrđenom rasporedu, vodi računa o njenom pravilnom iznošenju, postavljanju, korištenju i skladištenju,
• vodi brigu o pravilnom korištenju sportskih terena, nastoji spriječiti nepravilnu uporabu, o istome obavještava neposredno nadređenoga,
• brine o izdavanju potrebnih rekvizita, njihovoj pravilnoj uporabi i povratu u ispravnom stanju,
• vrši naplatu usluga i izdavanje računa za komercijalno korištenje sportskih terena na fiskalnoj blagajni,
• brine o uporabi, te pravovremenom i ekonomičnom korištenju reflektora na sportskim terenima,
• u slučaju angažiranja vanjskih servisera i suradnika pomaže i nadzire njihov rad,
• o svome radu vodi urednu evidenciju i po potrebi izvještava neposredno nadređenoga,
• kontrolira čistoću, urednost i opremljenost sportskih terena, svlačionica, objekata, uređaja i opreme,
• odgovoran je za materijalne resurse iz djelokruga svog rada,
• odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
• obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 1. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja ili potvrdom poslodavca, odnosno potvrdom HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana ili ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima te u konačnici dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor i provjeru znanja rada na računalu (osnove korištenja MS Office paketa) vezano uz sadržaj poslova radnog mjesta.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru ukoliko na isti budu pozvani. Kandidat koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

Izabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled na teret Društva kako bi se utvrdila radna sposobnost za predmetno radno mjesto. U slučaju da se utvrdi kako kandidat nije radno sposoban obavljati poslove naznačenog radnog mjesta Društvo zadržava pravo izbora drugog kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Domar-Redar“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

 

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.
Član Uprave/ Direktorica Društva