Davanje u podzakup poslovnih prostora na stadionu Žuknica

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 27.02.2015 11:50

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 ), Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Opcine Kostrena (SN PGŽ 53/12), Odluke o davanju na upravljanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknci od 12.2.2014. , a temeljem Ugovora o upravljanju sportskim objektima i pripadajucim zemljištem u vlasništvu Opcine Kostrena od 24.2.2014., KD KOSTRENA d.o.o. objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

Za davanje u podzakup poslovnih prostora na stadionu Žuknica, adresa Žuknica 7 u Kostreni

PREDMET ZAKUPA:

 1. Poslovni prostor na 1.katu – 11.50 m2 – namjena ured za sportsku udrugu sa sjedištem na podrucju Opcine Kostrena – po pocetnoj cijeni od 150,00 kn
 2. Poslovni prostor u prizemlju – 9.12 m2 – namjena ured – po pocetnoj cijeni od 900,00 kn
 3. Poslovni prostor u prizemlju – 23.63 m2 – namjena ured – po pocetnoj cijeni od 1.800,00 kn
 4. Poslovni prostor u prizemlju – 29.05 m2 – namjena ured – po pocetnoj cijeni od 1.950,00 kn
 5. Poslovni prostor u prizemlju – 228.34 m2 – namjena teretana – po pocetnoj cijeni od 3.200,00 kn
 6. Igralište za tenis sa pripadajucim dvorištem – po pocetnoj cijeni od 1050,00 kn

Cijena zakupnine je mjesecna i nije ukljucen PDV. Prostor se daje u zakup na 4 godine.

UVJETI NATJEČAJA

 1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizicke osobe,državljani Republike Hrvatske, odnosno sa prebivalištem na podrucju Republike Hrvatske.
 2. Garantni polog za poslovne prostore pod rednim brojevima 2.-6.: 5.000,00 kn
 3. Garantni polog za poslovni prostor pod rednim brojem 1.: 300,00 kn Garantni polog najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se kao instrument osiguranja placanja. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu isti nema pravo na povrat garantnog pologa. Ostalim natjecateljima izvršiti ce se povrat novca u roku 8 dana. Natjecatelji su obavezni uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplacuje na racun broj: HR4823400091110149330 kod Privredne banke Zagreb d.d. filijala Rijeka u korist KD KOSTRENA d.o.o., uz opis placanja ”Garantni polog za zakup poslovnog prostora” sa pozivom na broj:

PRAVNE OSOBE: 21-OIB

FIZICKE OSOBE: 22-OIB

PISMENA PRIJAVA ZA NATJECAJ MORA SADRŽAVATI :

 • ime i prezime natjecatelja, OIB i prebivalište, te broj racuna ( za fizicke osobe )
 • naziv tvrtke, OIB, sjedište, te žiro racun ( za pravne osobe )
 • dokaz o uplati garantnog pologa
 • preslika osobne iskaznice ( za fizicke osobe )
 • izvornik ili ovjerena preslika Rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe )
 • pismenu izjavu o visini iznosa pocetne cijene zakupnine koja ne može biti niža od objavljene

Pismena prijava dostavlja se na adresu KD”KOSTRENA” d.o.o., Žuknica 1B , 51221 Kostrena sa naznakom – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJECAJ ZA PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BR.____

Rok dostave je deset minuta prije otvaranja ponude. Javno otvaranje ponuda je 27. veljace 2015. godine u službenim prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI, Žuknica 1 B u 12,00 sati

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat ce se se ponuditelj sa najvišim iznosom zakupnine, ali KD KOSTRENA d.o.o. si zadržava pravo prihvatiti najbolju ponudu ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora o zakupu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Prilikom otvaranja ponuda u slucaju više pristiglih pravovaljanih ponuda održati ce se usmena licitacija o visini mjesecne najamnine na kojoj ce ponuditelji sa urednom predanom dokumentacijom i ispunjenim uvjetima natjecaja jedan po jedan iznositi ponuđenu cijenu. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natjecaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ukoliko natjecatelj ostvaruje pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je to navesti u natjecajnoj dokumentaciji. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i ovjerava se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika. Pri sklapanju ugovora zakupnik je dužan dostaviti bianco zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene zakupnine za 6 mjeseci solemniziranu po javnom bilježniku na kojoj je kao jamac-platac navedena osoba potpisnik ugovora ili druga fizička osoba u ime zakupoprimca, osim za poslovni prostor pod rednim brojem 1. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zajmodavca). Informacije u svezi ovog oglašavanja te dogovor radi razgledavanja prostora, mogu se dobiti u prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI na adresi Žuknica 1 B, ili na tel.broj: 051- 287-500 u vremenu od 9,00-12,00 sati radnim danom.

Posebni uvjeti natjecaja:

 1. Za poslovne prostore pod rednim brojevima 2., 3. i 6. pravo prvenstva imaju ponuditelji koji koriste prostor i koji su sa bivšim upraviteljem imali potpisan Ugovor o podzakupu poslovnog prostora uz prihvacanje najvece izlicitirane cijene.
 2. U iznos najma ukljuceni su režijski troškovi elektricne energije, plina i vode osim za poslovni prostor pod rednim brojem 5. kojem ce se posebno refakturirati trošak potrošnje plina.
 3. Svi zakupnici kompleksa koriste zajednicki sanitarni cvor koji se nalazi na ulasku u objekt.
 4. Poslovni prostori pod rednim brojevima 2. i 3. koriste zajednicki hodnik.

U Kostreni, 19. veljace 2015. godine

KD ”KOSTRENA” d.o.o.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.