JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.

Natječaj je zatvoren
Rok za prijavu: 22.04.2022 12:00

Mjesto i vrijeme: Kostrena, 15. travnja 2022.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o., odnosno sukladno Odluci 31/2022 od 15. travnja 2022. godine Člana Uprave/Direktorice KD Kostrena d.o.o., Sonje Hladnik dipl.ing.građ. objavljuje se slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila
u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o.

1. Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila – osobno vozilo u vlasništvu KD KOSTRENA d.o.o., proizvođača: FIAT, marke i tipa vozila: PUNTO 1.4SX, broja šasije: ZFA18800000651767, kategorija: M1, boje: crna – s efektom, godine proizvodnje i datuma prve registracije: 2003., 27. travnja 2024., vrste i snage motora: benzinski motor, 1368 cm3, 70 kW, broja vratiju: 5, prijeđenih kilometara: 145.400, registriran do 22. travnja 2022.

2. Početna cijena vozila utvrđuje se u iznosu od 3.400,00 kuna bez uključenog PDV-a. Sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

3. Vozilo iz točke 1. kupuje se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.

4. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine.

5. Ponuda za kupnju vozila obavezno sadrži:
– ako je ponuditelj fizička osoba: ime, prezime, adresu, OIB, presliku osobne iskaznice ili domovnice, telefonski broj za kontakt ponuditelja;
– ako je ponuditelj pravna osoba: naziv i sjedište, OIB, presliku izvatka iz sudskog registra ili presliku obrtnice, telefonski broj za kontakt ponuditelja;
– iznos kupoprodajne cijene u kunama bez PDV-a koja se nudi (koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja);
– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 250,00 kuna, na račun KD Kostrena d.o.o. HR4823400091110149330 uz navođenje OIB-a uplatitelja kao poziv na broj i s naznakom ”jamčevina za kupnju vozila”.

7. Ponude za natječaj se dostavljaju neposrednom predajom ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – ne otvarati” na adresu: KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51212 Kostrena. Ako se ponuda šalje preporučeno poštom, ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu.

8. Krajnji rok za dostavu ponuda na javni natječaj je petak, 22. travnja 2022. do 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene do navedenog vremena, bez obzira na način dostave. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

9. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b u Kostreni 22. travnja 2022. godine u 13,00 sati. Prisustvovati mogu svi ponuditelji.

10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos ponuđene cijene za vozilo.

11. U slučaju da dva ili više ponuditelja nude istu najvišu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena.

12. Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji, dužan je u roku od 8 dana od dana javne objave Odluke o odabiru pristupiti zaključivanju kupoprodajnog ugovora. Rok za uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene (razlike između ukupne cijene i uplaćene jamčevine) je 8 dana od dana potpisivanja ugovora. Primopredaja vozila izvršit će se odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni. Troškovi preuzimanja vozila teretiti će u cijelosti kupca.

13. Jamčevina uplaćena od strane najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

14. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u nominalnom iznosu u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

15. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju vozila iz ovog javnog natječaja donijet će Član Uprave/ direktorica KD Kostrena d.o.o.

16. Društvo pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja u bilo kojem trenutku.

17. Vozilo se može pregledati radnim danom, uz prethodni dogovor na telefonski broj 099 288 2955.

18. Za ostale upite vezane za provođenje ovog natječaja, zainteresirani se mogu, osobnim dolaskom ili na telefonski broj 099 288 2955, obratiti KD Kostrena d.o.o.

KD KOSTRENA d.o.o.